ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت اداری

شماره تماس

1

محمد

قاسمی

متصدی مهمانسرای

09353721220

2

آرش

یدالهی

نماینده بیمه ایران

01135303690