وام مسکن (ویژه اعضای هیأت علمی):

این وام به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی،رسمی قطعی و پیمانی پرداخت می‌گردد. در حال حاضر میزان این وام برای خرید یا ساخت مسکن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان می‌باشد. تسهیلات مذکور بدون سپرده گذاری با نرخ 18 درصد می باشد.
کلیه متقاضیان محترمی که از این وام استفاده ننموده اند در صورت تمایل می توانند جهت تکمیل فرم درخواست با به همراه داشتن آخرین حکم کارگزینی به اداره رفاه کارکنان دانشگاه مراجعه نموده تا پس از طی مراحل مربوط از طریق ستاد رفاهی وزارت متبوع به بانک مورد نظر معرفی ‌گردند .

مدارک مورد نیاز :

1- درخواست متقاضی

2- تصویر حکم کارگزینی