با توجه به هماهنگی بعمل آمده با سینما شقایق بابلسر بلیط این سینما با تخفیف ویژه در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری است حضور شخص کارمند یا کارت پرسنلی ایشان در هنگام ورود به سینما الزامی است.