بيمه عمروحوادث تکمیلی :   علاوه بر بيمه عمر اجباري  دانشگاه برای کارکنان رسمی و پیمانی  ، این اداره با هماهنگیهای بعمل آمده  مبادرت به عقد قرارداد بیمه عمر و حوداث تکمیلی با بیمه ایران برای کلیه همکاران رسمی ،پیمانی و قراردادی نمود  تا در صورت فوت  یا حادثه  نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی  مبلغی به افراد ذينفع پرسنل پرداخت گردد.

حق بیمه مربوط بعهده دانشگاه می باشد  و همکاران محترم هیچ پرداختی در این خصوص ندارند.

تعهدات بیمه گر برای بیمه عمر:

در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان به هرعلت که منجر به فوت   بیمه شده گردد، مبلغ 300.000.000 ریال  در وجه وراث قانونی وی پرداخت می گردد.

 تعهدات بیمه گر برای بیمه حادثه:

در صورت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی (کلی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه، مبلغ 50.000.000 ریال و در صورت نقص عضو دائم جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه درصدی از مبلغ غرامت  براساس جداول نقص عضو مورد عمل بیمه گر مصوب شورایعالی بیمه و با تایید پزشک معتمد پرداخت می گردد.