یا من اسمه داوء و ذکره شفاء

ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای همکاران محترم و خانواده های آنان، با عنایت به بررسی‌های به‌عمل آمده و مذاکرات متعدد و استعلام از  بین شرکت‌های مختلف بیمه و کارگزاری‌های مربوط در خصوص بیمه مازاد درمان و تکمیلی، از بین پیشنهاد‌های ارائه شده مطلوب‌ترین شرایط بیمه‌ای و مناسب‌ترین سرانه حق بیمه مربوط به شرکت بیمه ایران بوده که قرارداد با بیمه مذکور با تعهدات زیر از تاریخ 97/9/1 به مدت یکسال منعقد گردید که حق سرانه هر نفر در طرح الف 1.465.000 ریال و طرح ب 1.328.000ریال می باشد.

نکته: دانشگاه ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (رسمی،پیمانی و قراردادی) و افراد تحت تکفل آنان (شامل همسر و فرزندان) را پرداخت نموده است ولی حق بیمه افراد غیرتحت تکفل شامل یارانه نخواهد شد.