1- کپی صفه اول شناسنامه متقاضی

2- کپی هر دو طرف کارت ملی متقاضی

3- کپی حکم کارگزینی متقاضی

4- کپی فیش حقوقی متقاضی

5- تکمیل فرم ثبت نام وام و ثبت در دبیرخانه مرکزی