ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت اداری

شماره تماس

1

علی 

بابازاده

متصدی مهمانسرای

09112126796

2

آرش

یدالهی

نماینده بیمه ایران

01135303690