باسمه تعالی

شرایط دریافت وام با توجه به تفاهم نامه منعقده دانشگاه با بانک تجارت :

1-  نرخ کارمزد کلیه تسهیلات با توجه به مصوبه بانک مرکزی  18 درصد  و اقساط وامها 60 ماهه می باشد.

2- همکاران محترم جهت ثبت نام و قرار گرفتن در نوبت وام  باید فرم مربوطه را تکمیل و در اداره دبیرخانه مرکزی ثبت نموده و سپس فرم را به اداره رفاه کارکنان دانشگاه تحویل نمایند.

4- برای درخواستهای دارای شرایط خاص صرفاً حسب مستندات ارائه شده ، بررسی و تصمیم گیری جداگانه ای در کمیته رفاهی دانشگاه انجام خواهد شد.

7- احراز و تطبیق متقاضی وام با شرایط و مقررات بانکی (از جمله نداشتن چک معوق و یا اقساط عقب افتاده) الزامی است.

جدول اعطای تسهیلات

عنوان

تعمیر مسکن

خرید خودرو

خرید کالا

اعضای هیات علمی

700.000.000

250.000.000

150.000.000

کارمندان رسمی،پیمانی و قراردادی

300.000.000

250.000.000

150.000.000

کارکنان شرکتی

--

--

150.000.000

 

 

 

 

 

 

-         اعطای وام در قالب خرید وسایل و تجهیزات پژوهشی ماهانه دو نفر تا سقف 500.000.000 ریال با بازپرداخت 60 ماهه

 

-         اعطای وام خرید محل کار (اجاره به شرط تملیک) تا سقف فردی 800.000.000 ریال برای اعضای هیات علمی ماهانه یک نفر با بازپرداخت 60 ماهه

 

   اداره رفاه کارکنان دانشگاه