شرایط دریافت وام با توجه به تفاهم نامه منعقده دانشگاه با بانک ملی :

1-  نرخ کارمزد کلیه تسهیلات با توجه به مصوبه بانک مرکزی  18 درصد می باشد.

2- همکاران می توانند جهت ثبت نام و قرار گرفتن در نوبت وام فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل و ثبت در اداره دبیرخانه مرکزی به همراه مدارک مربوطه به اداره رفاه کارکنان مراجعه نمایند.(فرم وام در قسمت فرمها می باشد)

3-  باتوجه به محدودیت سقف معرفی ماهیانه و بمنظور امکان پاسخ به تعداد بیشتری از تقاضاها و رفع نیاز تعداد بیشتری از همکاران، اولویت معرفی بر حسب مبالغ درخواستی پایین تر و پس از آن تاریخ درخواست خواهد بود.

4- برای درخواستهای دارای شرایط خاص صرفاً حسب مستندات ارائه شده ، بررسی و تصمیم گیری جداگانه ای در کمیته رفاهی دانشگاه انجام خواهد شد.

5- وام گیرنده باید شخصاً نسبت به پرداخت ماهیانه اقساط اقدام نماید (اقساط از حقوق کسر نمی گردد) و صرفاً در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط پس از نامه بانک، امور مالی نسبت به کسر مبالغ اعلام شده از حقوق فرد یا ضامن وی اقدام خواهد نمود.

6- باتوجه به تبعات ناشی از اخذ تسهیلات به منظور ارائه به اشخاص دیگر اکیداً توصیه
می شود از اقدام مذکور اجتناب گردد. در هر صورت مسئولیت ناشی از چنین اقدامی متوجه فرد وام گیرنده خواهد بود.

7- احراز و تطبیق متقاضی وام با شرایط و مقررات بانکی (از جمله نداشتن چک معوق و یا اقساط تعویقی) الزامی است.

انواع وام های بانک ملی

-        وام خرید کالا : به مبلغ 80 میلیون ریال و باز پرداخت حداکثر  60 ماهه.

-        وام جعاله تعمیر مسکن: به مبلغ 100 میلیون ریال و باز پرداخت حداکثر  60 ماهه.

-        وام خرید خودرو: به مبلغ 150 میلیون ریال و باز پرداخت حداکثر  60 ماهه.

-        وام تجهیز مسکن :تا سقف 500 میلیون ریال و باز پرداخت 60 ماهه.

-         وام خرید وسایل و تجهیزات پژوهشی اعضاء هیأت علمی : تا سقف 2 میلیارد ریال و باز پرداخت 60 ماهه (ویژه اعضای هیات علمی که در خارج از دانشگاه دارای فعالیت و دفتر کار می باشند)